Picture

Magandang ibigay na regalo sa
    kaibigan: katapatan
   
sa kaaway: pagpapatawad
   
sa magulang: pasasalamat
   
sa anak:  pagmamahal
   
sa kapwa tao:  pagseserbisyo

Good gifts to give
    a friend: Honesty
    an enemy: forgiveness
    a parent: Gratitude
    a child: love
           
fellow human beings: service